از طریق این سایت می‌توانید به ماشین حساب‌های online متصل شوید. در این سایت وسایل و تجهیزاتی موجود می‌باشند که در زمینه‌ی طراحی و حل مسائل و کارهای روزانه مثل: خرید خانه ، پس‌انداز کردن پول ، محاسبات آماری ، محاسبه‌ی سود تجاری و ... شما را یاری می‌کنند. این سایت شما را در زمینه‌ی ریاضیات ،پول ، تجارت ، زندگی ، علوم و مهندسی یاری می‌نماید. شما می‌توانید از منابع علمی مختلف ، دایره المعارف ، کتابخانه‌ها و سایر راهنما‌های این سایت استفاده کنید.