درسا رسانه هوشمند به عنوان ارایه دهنده راه کارها، با دیدی فرایندگرا و تجارب مؤثر در صنایع مختلف آمادگی همیاری با سازمان ها در حرکت تکاملی شان را دارد.<br /> در این مسیر این شرکت ضمن بهره جستن از توان متخصصین خود از تجربه سایر شرکت ها و همکاران مورد اعتماد خود نیز بهره می جوید برای اطلاع از نحوه این همکاری از بخش همکاران استراتژیک بازدید فرمایید.