این موزه در حال حاضر در جزیره مان هاتان قرار دارد. این موزه یکی از مشهورترین موزه های هنرهای جدید در دنیا است.