این سایت به منظور ارائه‌ی اطلاعات صحیح و معتبری در خصوص موضوع تهیه‌ی کمک هزینه‌های تحصیلی ، طراحی گردیده است. این سایت به کاربران کمک می‌نماید تا کالج مورد نظر خود را یافته و هم‌چنین به آنها در تهیه‌ی وام‌های دانشجویی کمک می‌کند.