نوزده سال سابقه فعالیت شفاف و مشتری مدارانه در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات<br /> ریاست کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صن