گروه نرم افزاری ایده ارائه دهنده خدمات حوزه فناوری اطلاعات، از مرحله امکان سنجی تا بازاریابی