سیستم جیبی GIS ، یک سیستم اطلاعات جغرافیایی متحرک می‌باشد. از طریق این سیستم می‌توانید هندسه و خصوصیات نقشه‌ را تعیین کنید. این سیستم می‌تواند حاوی ابزار Windows CE باشد. GIS جیبی رویWindows CE عمل می‌کند و می‌توان آن را در کامپیوترهای قابل حمل مورد استفاده قرار داد. شما در این سایت می‌توانید اطلاعات بیشتری را در این زمینه‌ کسب نمایید.