بازار شهر افتخار دارد با دریافت روزانه بیش از 800 آگهی به عنوان مرجع نیازمندیهای شما د رخدمت عموم باشد.