این سایت منبعی برای اطلاعات فضایی محسوب می‌شود. در این سایت می‌توانید با برنامه‌ی کنفرانس و نمایشگاه‌های مربوط به تکنولوژی جغرافیایی فضایی ، ابزارهای مربوط به این شاخه و راه‌حل‌های موجود در این زمینه‌ آشنا شوید. در این کنفرانس‌ها بر روی موضوعاتی اعم از محیط زیست ، اطلاعات جغرافیایی و برنامه‌های آموزشی GIS بحث می‌شود.