ایـن سـایـت مـربوط به بخش جغرافی دانـشـگاه کـمبـریج می‌باشد. در این سایت می‌توانید گزارش‌های سالانه‌ی این بخش را ملاحظه کنید و از مراکز تحقیقاتی و کتابخانه‌های این دانشگاه استفاده نمایید. این سایت شما را به سایر لینک‌های مرتبط در این زمینه‌ متصل می‌سازد.