ریاست محترم سازمان جناب آقای مهندس احدی <br /> شماره تلفن: 7780070 <br /> آدرس پست الکترونیک: ahadi@qomim.ir