این شرکت با عنایت به تلاشهای چشمگیر واحد فنی و اجرایی و رعایت دقیق نکات فنی تولید بتن موفق به اخذ پروانه تولید بتن براساس مقررات موسسه استاندارد ایران و برابر استاندارد ملی 6044 ایران در رده مقاومتی C30 گردیده است.