فعالیت در راستای طراحی ویژه برای معلولان و سالمندان در جهت ایجاد امنیت جانی و بهداشتی و نیز کاهش اثرات روانی معلولان