بمنظور یافتن راهکاری برای حل مشکلات بدنی ناشی از اینگونه فعالیتهای آسیب زا به فکر چاره جویی بودیم تا راه نوین ، مناسب و ارزان که به وسایل گوناگون و یا فضای مخصوص یا لباس کفش گران احتیاج ندارد را جستجو کردیم .<br /> تحقیقات و مطالعه در کتابهای ورزشی ، ارتباطات رایانه ای و بالاخره مسافرتهای متعدد به کشورهای خارج از جمله امریکا ،آلمان و کانادا و اینکه این کشورها ورزش پیلاتس را جزء اولویتهای اول تمرینات ورزشی خود قرار داده اند مرا تشویق به مطالعه و تحقیقات بیشتر در مورد این رشته جدید ورزشی کرد.