۳۰ فروردین ـ ۱۹ آوریل ـ فرانك ها فنون جنگی ایرانیان را به اروپا منتقل كردند

۱۹آوریل سال ۲ میلادی سنای روم تصویب كرد كه برای جنگ قریب الوقوع با ایران ده هزار مرد«فرانك» اجیر شوند و به جای انتقال با كشتی از طریق بنادر ایتالیا، از راه دانوب و دریای سیاه خود …

۱۹آوریل سال ۲ میلادی سنای روم تصویب كرد كه برای جنگ قریب الوقوع با ایران ده هزار مرد«فرانك» اجیر شوند و به جای انتقال با كشتی از طریق بنادر ایتالیا، از راه دانوب و دریای سیاه خود را به آسیا برسانند. فرانكها كه نام كشور فرانسه از آنان گرفته شده است در آن زمان در جنوب آلمان بسر می بردند كه بعدا به فرانسه سرازیر شدند. بسیاری از آن فرانكها در جنگ با ایران اسیر و یا كشته شدند و تنها چند صد تن از آنان موفق به بازگشت شدند و همین عده تلاش كردند شیوه های جنگی ایرانیان را به فرانكها بیاموزند كه تیراندازی در جهت مخالف تاخت اسب یكی از این فنون بود. این فرانك ها تعریف كرده بودند كه سربازان ایرانی دو دسته اند، یك دسته سواره نظام سبك و دسته دیگر مركب از پیاده و سوار سنگین اسلحه. سربازان سنگین اسلحه ایرانی كلاه خود های فلزی مشابه آنچه كه یونانی ها بكار میبرند بر سر می گذارند. تیغه ای بر فرق كلاه خود تعبیه شده كه سرباز با سر خود هم می تواند اعضای بدن سرباز طرف مقابل را پاره كند (در قرن گذشته نمونه ای از این كلاه خود در ویرانه های نسا، نزدیك اشك آباد به دست آمد كه در موزه این شهر نگهداری می شود (عكس بالا).

باید دانست كه ژرمن ها (اقوام آلمانی) با این كه قرنها زیر سلطه رومیان بودند حاضر نمی شدند كه به صورت «مرسنر رومی» با ایرانیان وارد جنگ شوند. در طول تاریخ، هیچگاه آلمان و آلمانی بر ضد ایران و ایرانی قدمی برنداشته است. ایران در جریان دو جنگ بزرگ قرن بیستم به خاطر داشتن احساس دوستی و همنژادی با آلمانی ها آسیب بسیار دید.