وقت نماز عید فطر از اول آفتاب روز عید است تا ظهر. در عید فطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب افطار كنند و زكات فطره را هم بدهند و بعد از آن نماز عید را بخوانند.
نماز عید فطر دو ركعت …

وقت نماز عید فطر از اول آفتاب روز عید است تا ظهر. در عید فطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب افطار كنند و زكات فطره را هم بدهند و بعد از آن نماز عید را بخوانند.

نماز عید فطر دو ركعت است كه در ركعت اول بعد از خواندن حمد و سوره باید پنج تكبیر بگوید، و بعد از هر تكبیر یك قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تكبیری بگوید و به ركوع رود و دو سجده بجا آورد و برخیزد، و در ركعت دوم چهار مرتبه تكبیر بگوید و بعد از هر تكبیر قنوت بخواند و تكبیر پنجم را بگوید و به ركوع رود و بعد از ركوع دو سجده كند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.

در قنوت نماز عید هر دعا و ذكری بخوانند كافی است، ولی بهتر است‏ این دعا را به قصد امید ثواب بخوانند:

"اللهم اهل الكبریاء و العظمهٔ و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمهٔ و اهل التقوی و المغفرهٔ اسالك بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد صلی الله علیه و آله ذخرا و شرفا و كرامهٔ و مزیدا ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تدخلنی فی كل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد و ان تخرجنی من كل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتك علیه و علیهم اللهم انی اسالك خیر ما سالك به عبادك الصالحون و اعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون".

نماز عید سوره مخصوصی ندارد، ولی بهتر است كه در ركعت اول آن سوره "شمس" و در ركعت دوم سوره "غاشیه" را بخوانند، یا در ركعت اول سوره "سبح اسم" و در ركعت دوم سوره "شمس" را بخوانند.

مستحب است در نماز عید بر زمین سجده كنند و در حال گفتن تكبیرها دستها را بلند كنند و نماز را بلند بخوانند.

بعد از نماز مغرب و عشای شب عید فطر و بعد از نماز صبح و ظهر و عصر روز عید و نیز بعد از نماز عید فطر مستحب است این تكبیرها را بگویند:

"الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر و لله الحمد الله اكبر علی ما هدانا".