جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۵۸۶) قمری
محل تولد: ایران - آذربایجان‌شرقی - بیلقان آذربایجان
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
شاگرد خاقانی شروانی و مداح سلاجقۀ آذربایجان بود. مجیر هموست …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۵۸۶) قمری
محل تولد: ایران - آذربایجان‌شرقی - بیلقان آذربایجان
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
شاگرد خاقانی شروانی و مداح سلاجقۀ آذربایجان بود. مجیر هموست که در هجو اصفهان و مردم آن سامان شعر سرود و به استاد خود خاقانی نسبت داد و موجب دردسر آن شاعر شد. وی در قصیده استاد بود و از خاقانی پیروی می‌کرد. برخی شیوۀ بیان او را بر استاد ترجیح داده‌اند. مجیرالدین از معارضان اثرالدین اخسیکتی و ظهیر فاریابی بود. سال مرگ او را به اختلاف ۵۶۸ ، ۵۷۷ ، ۵۸۹ ، ۵۹۴ق نوشته‌اند که از این میان تاریخ فوق‌الذکر قریب به‌ تحقیق است. "دیوان اشعار" وی حدود پنج‌هزار بیت قصیده و غزل است.