تزئین پرتقال و کیوی

در این جلسه تزئین میوه ها را آموزش می دهیم. در اینجا پرتغال را می خواهیم بصورت فیل در بیاوریم.
آیا می توان تزئین خوبی برای پرتقال در کنار سایر میوه ها داشته باشیم؟
در قسمت بالای …

در این جلسه تزئین میوه ها را آموزش می دهیم. در اینجا پرتغال را می خواهیم بصورت فیل در بیاوریم.

آیا می توان تزئین خوبی برای پرتقال در کنار سایر میوه ها داشته باشیم؟

در قسمت بالای پرتغال ، یک مثلث کوچک ، برش سطحی می دهیم ( چاقو را زیاد داخل نمی بریم) که برای خرطوم فیل استفاده می شود. در پهلوی پرتقال برشی برای گوش می دهیم. از سنجاق برای چشم فیل استفاده می کنیم که در بالای خرطوم قرار می دهیم.

در قسمت پائین ، مقداری از پرتقال را بر می داریم و مثلثهای کوچکی برای پاهای فیل در می آوریم ، با سنجاق در چهار گوشه برشی که داریم می زنیم.

– این کار را بر روی کیوی هم می توان انجام داد .