لطفعلی صورتگر

جنسیت: مردنام پدر: میرزا آقاخانتولد و وفات: (۱۲۷۹ -۱۳۴۸) شمسیمحل تولد: ایران - فارس - شیرازشهرت علمی و فرهنگی: شاعر ، نویسنده ، مترجم ، استاد دانشگاهجد وی ، آقا لطفعلی از …

جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا آقاخان
تولد و وفات: (۱۲۷۹ -۱۳۴۸) شمسی
محل تولد: ایران - فارس - شیراز
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر ، نویسنده ، مترجم ، استاد دانشگاه
جد وی ، آقا لطفعلی از نقاشان هنرمند و چیره‌دست قرن سیزدهم هجری بود که کارهای او در موزه‌های پاریس و لنینگراد موجود است و بهای گزافی دارد. تحصیلات ابتدائی را در شیراز به‌پایان رسانید ، سپس به هند رفت و تحصیلات متوسطه را در آن‌جا به‌پایان رسانید سپس به ایران بازگشت و به‌خدمت ادارات دارائی و فرهنگ در آمد و مجله "سپیده دم"‌ را در شیراز تأسیس کرد. در ۱۳۰۶ ش برای ادامه تحصیل به لندن رفت و در رشتۀ‌ زبان و ادبیات انگلیسی دکترا گرفت. صورتگر پایان‌نامۀ دکتری خود را دربارۀ‌ "نفوذ ادبیات ایران در ادبیات انگلستان در قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی" نوشت. بعد از بازگشت به‌تدرییش ادبیات فارسی و انگلیسی پرداخت و چندی نیز ریاست دانشگاه شیراز را عهده‌دار بوده وی چندی نیز مدیر مجلۀ‌ "آموزش و پرورش"‌ بود و عضو فرهنگستان. صورتگر سفرهائی به‌ کشورهای روسیه ، ‌ آمریکا ، پاکستان کرده و به‌مدت یک سال در دانشگاه کلمبیا سمت استادی داشته است. تا این‌که وفات یافت و در شیراز به‌خاک سپرده شد. از آثار وی: "عشاق ناپل" ، ترجمه؛ "سخن‌سنجی"؛ "تاریخ ادبیات انگلیسی"؛ "علم اقتصاد"؛ "دیوان" شعر؛ "ادبیات توصیفی ایران"؛ "ادبیات غنائی ایران"؛ "برگ‌های پراکنده" ، شعر.