جنسیت: مرد
نام پدر: فتح علی‌‌شاه قاجار
تولد و وفات: (۱۲۳۴ -۱۳۱۹) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مورخ
معروف به موچول میرزا و ملقب به عضدالدوله. پس از طی تحصیلات …

جنسیت: مرد
نام پدر: فتح علی‌‌شاه قاجار
تولد و وفات: (۱۲۳۴ -۱۳۱۹) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مورخ
معروف به موچول میرزا و ملقب به عضدالدوله. پس از طی تحصیلات اولیه ، در عهد پادشاهی پدر ، حکومت کاشان به پیش‌کاری علی محمدخان نظام‌الدوله به وی تفویض شد. از ۱۲۷۰ ق در زمان پادشاهی پدر به حکومت شهرهای مختلفی رسید. مدتی نیز تولیت آستان مقدس قدس رضوی با او بود. اثر وی "تاریخ عضدی"‌ است ، در شرح زندگانی خصوصی فتحعلی‌شاه که در هندوستان و ایران چاپ شده است. لازم به‌ذکر است که آقای دکتر نوائی ، در کتاب "تاریخ عضدی" ، سال تولد وی را ۱۲۳۹ ق ذکر کرده است.