موازنه دارایی و بدهی ترازنامه حسابداری

موازنه دارایی و بدهی | در ادامه به طور مختصر به توضیح ترازنامه و موازنه می پردازیم.

ترازنامه

ترازنامه گزارشی است که وضعیت مالی موسسه را در یک تاریخ معین نشان می دهد.

در روش متداول تهیه ترازنامه دارایی ها در سمت راست این گزارش و بدهی ها و سرمایه در سمت چپ آن نوشته می شود. در قسمت بالای گزارش نیز نام موسسه و نام گزارش (ترازنامه) و تاریخ آن قید می شود. ترازنامه یکی از صورتهای مالی نهایی موسسات است و تهیه آن برای موسساتی که از نظر قانونی به ثبت رسیده اند در پایان سال مالی آنها الزامی است.

موازنه

ترازنامه منطبق بر معادله حسابداری است. بنابراین همیشه بین جمع دارائی ها و جمع بدهی ها و سرمایه مالک توازن وجود دارد.

اگر چه تراز آزمایشی وسیله ای جهت حصول اطمینان حسابداران از موازنه در ثبتهای حسابداری است ولی به دلیل ارائه اطلاعات مفیدی در زمینه گردش حسابهای طی دوره و مانده هر حساب در پایان دوره می تواند مورد استفاده مدیران موسسات نیز قرار گیرد. به همین جهت معمولا در پایان هر ماه تراز آزمایشی حسابهای موسسه تهیه و به مدیران ارائه می شود.در سیستم های مکانیزه حسابداری برنامه رایانه ای مربوط به ثبت حسابها معمولا طوری تنظیم می شود که انجام هر ثبت و انعکاس آن در حسابها مشروط به موازنه بودن ارقام بدهکار و بستانکار آن ثبت است لذا چنانچه ثبت ها توسط رایانه مورد پذیرش قرار گیرد مسلما تراز آزمایشی حسابها نیز که منتج از این ثبت هاست در هر مقطع زمانی در موازنه خواهد بود. اما در سیستم های دستی حسابداری امکان دارد که بر اثر اشتباهات مختلفی تراز آزمایشی در موازنه نباشد.