آفات گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی گاهی دچار عارضه هایی می شود که اطلاع و آگاهی از عوامل ایجاد مشکل و راه های مقابله با آن بی گمان در حفظ طراوت و شادابی و سلامت گیاه موثر خواهد بود.
به طور کلی عواملی …

گیاهان آپارتمانی گاهی دچار عارضه هایی می شود که اطلاع و آگاهی از عوامل ایجاد مشکل و راه های مقابله با آن بی گمان در حفظ طراوت و شادابی و سلامت گیاه موثر خواهد بود.

به طور کلی عواملی را که باعث ایجاد مشکل در روند رشد گیاه می شود می توان به سه دسته تقسیم کرد:

۱. مشکلاتی که منشاء فیزیولوژیک دارد- نظیر سوختگی برگ در اثر استفاده بیش از اندازه از کود شیمیایی یا شوری خاک.

۲. بیماری های گیاهی ـ نظیر پوسیدگی ساقه که عامل آن یک نوع قارچ بیماری زاست.

۳. آفات گیاهی ـ که در گیاهان آپارتمانی متداول تر از بیماری هاست و به سه دسته کلی شته ها، کنه ها و سپردارها تقسیم می شود. روش مبارزه با این آفات به این شرح است: شته ها ـ قطع قسمت های تغییر رنگ داده ـ شست وشو با آب ولرم و صابون- استفاده از سم.

کنه ها (پشت برگ تارهای باریک و گردآلودی ایجاد می کند) ـ شست وشو با آب ـ استفاده از سم. سپردارها (با مکیدن شیره گیاه باعث زرد شدن و خشک شدن برگ ها می شود) ـ شست وشو با آب ـ با استفاده از مسواک نرم که به گیاه صدمه نزند، حشرات را از روی برگ جدا کنید ـ استفاده از سم.