هوای صبح بهار

آسمان پر ستاره کوهستان
سکوت و آرامش پس از فلق
شنیدن صدای صبح از ورای سکوت شب
آواز چکاوک بر شاخه های آماده جوانه زدن
برخاستن مه از بستر رود در خنکای صبح
تابیدن انوار گیتی فروز …

آسمان پر ستاره کوهستان

سکوت و آرامش پس از فلق

شنیدن صدای صبح از ورای سکوت شب

آواز چکاوک بر شاخه های آماده جوانه زدن

برخاستن مه از بستر رود در خنکای صبح

تابیدن انوار گیتی فروز از لابلای ابرها

قطرات الماس گون شبنم بر رخ سبزه های نورسته

دیدارشکوفهای خندان بادام بن

صدای آب روان سرازیر بر دشت سبز

شیهه الخی بر دامنه تپه

چهچه کبک در کوهپایه

طربناکی خاک

نسیم ملایم صبحگاهی کوهسار

و چه خوش گفت عراقی ؛

« از صد نسیم گلشن فردوس خوشتر است

بادی که می وزد از گلستان صبحگاه »

هوای صبح بهارم آرزوست .

حجت الله مهریاری - بهار ۹۱