اصفهان و مشروطیت

همزمان با سال نكوداشت اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام و در یكصدمین سال مشروطیت، همایش «اصفهان و مشروطیت» نیمه دوم آبان ماه برگزار می شود. به گزارش مهر این همایش از سوی …

همزمان با سال نكوداشت اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام و در یكصدمین سال مشروطیت، همایش «اصفهان و مشروطیت» نیمه دوم آبان ماه برگزار می شود. به گزارش مهر این همایش از سوی مركز اصفهان شناسی و خانه ملل و همكاری گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان و به منظور بزرگداشت خیزش مردم اصفهان در جریان نهضت تاریخی مشروطیت، نیمه دوم آبان ماه امسال برگزار می شود. اندیشه ها و جریان های مذهبی، تاریخی و سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین اقتصادی به عنوان محورهای اصلی این همایش اعلام شده اند. در بخش «اندیشه ها و جریان های مذهبی» حوزه علمیه اصفهان و نقش آن در انقلاب مشروطیت، نقش علمای اصفهانی نجف در انقلاب مشروطیت، تباین و تضاد آرای مذهبی علمای اصفهان در خصوص انقلاب مشروطیت، نقش رجال سیاسی مذهبی اصفهان در انقلاب مشروطه و مسئله باب و بابیت در اصفهان عصر مشروطه مورد بررسی قرار می گیرند.

تعامل علما و روشنفكران اصفهان عصر مشروطه، پیامدهای مذهبی مشروطه خواهی در اصفهان، نقش اقلیت های دینی و مذهبی در انقلاب مشروطیت اصفهان، مناسبات سیاسی مذهبی علما و بختیاری ها در خصوص انقلاب مشروطیت از دیگر موارد پیش بینی شده برای طرح در بخش «اندیشه ها و جریان های مذهبی» هستند. در بخش «تاریخی و سیاسی» نیز مباحثی چون استبدادستیزی و استبدادپذیری در اصفهان عصر مشروطه، رقابت روس و انگلیس در اصفهان عصر مشروطه، اصفهان منطقه بی طرف در جنگ جهانی اول، نقش انجمن های اصفهان در تحولات مشروطه خواهی، دیوان سالاری و نقش آن در رخدادهای سیاسی اصفهان عصر مشروطه و زنان و نقش آنان در انقلاب مشروطیت اصفهان مطرح خواهند شد. در بخش «فرهنگی و اجتماعی» نیز تباین و تضاد آرا و اندیشه ها در اصفهان عصر مشروطه، مراحل تكوین اندیشه های آزادی خواهانه در اصفهان عصر مشروطه، بررسی عملكرد نخستین موسسات و نهادهای فرهنگی اجتماعی در اصفهان عصر مشروطه، نقش روزنامه ها و روزنامه نگاران در تحولات مشروطه خواهی، اطلاع رسانی و مهمترین شیوه های آن در انقلاب مشروطیت اصفهان، نقش مدارس جدید در شكل گیری جریان های مشروطه خواهی و مشروطیت اصفهان از دید جهان گردان خارجی عنوان می شوند.