● ابتدا از روی تاریخ تولد خود رنگ خود را ببینید و در قسمت توضیحات رنگ ها فال خودتون رو میتوانید رویت کنید و مشاهده نمایید.
▪ بین ۳۰ بهمن تا ۹ اسفند ماه باشد شما قهوه ای هستید.
▪ بین …

ابتدا از روی تاریخ تولد خود رنگ خود را ببینید و در قسمت توضیحات رنگ ها فال خودتون رو میتوانید رویت کنید و مشاهده نمایید.

بین ۳۰ بهمن تا ۹ اسفند ماه باشد شما قهوه ای هستید.

بین ۱۰ اسفند تا ۲۰ اسفند باشد شما کبودی رنگ هستید.

بین ۲۱ اسفند تا ۲۹ اسفند باشد لیمویی هستید.

رنگ ها

قهوه ای

فعال و ورزشکارید ، برای دیگران مشکل است که به شما نزدیک شوند. زمانی که متوجه میشوید نمی توانید به چیزی که میخواهید دستیابید ،‌ بسادگی تسلیم شده آنرا رها میکنید.

کبود

حساسات شما بسادگی و ناگهانی تغییر میکند اغلب تنها حرف مردم را زود باور میکنید. یافتن عشق برای شما سخت است و گمگشته عشق هستید. مسافرت را دوست دارید. انسان صادقی هستید.

لیموئی

آرام هستید، اما بسادگی عصبانی می شوید. به آسانی حسادت می ورزید و در مورد چیزهای کوچک اعتراض میکنید، نمی توانید به یک کار بچسبید اما دارای شخصیتی هستید که اعتماد و علاقه همه را جلب میکند.