بافت مدل حصیری

این مدل ساده است و به نسبت بافت ساده نخ بیشتری می برد در بافت این مدل شما هم در پشت بافت باید مدل دهید هم در روی بافت پس باید دقت کنید
۱) بعد از بافت کشباف و یا چند ردیف جودانه به عنوان …

این مدل ساده است و به نسبت بافت ساده نخ بیشتری می برد در بافت این مدل شما هم در پشت بافت باید مدل دهید هم در روی بافت پس باید دقت کنید

۱) بعد از بافت کشباف و یا چند ردیف جودانه به عنوان حاشیه ی لباس یک رج همه را از رو می بافید تا انتها ( اینجا پشت لباس می شود)

۲) در رج بعد دانه ی اول را به عنوان لبه ی لباس داخل میل سمت راست می گیرید

۳) نوک میل سمت راست را در دانه ی سوم می کنید و نخ را بیرون آورده در میل سمت را ست می گیرید بعدبلا فاصله نوک میل سمت را ست را در دانه ی دوم می کنید و نخ را بیرون می آورید حالادانه ی دوم و سوم را باهم از میل سمت چپ بیرون می آورید ( یعنی اول دانه ی سوم بافته می شود و سپس دانه دوم ) و به همین شکل ادامه می دهیم دانه ی پنجم و بعد دانه ی چهارم تا آخر رج

۴) در رج برگشت دانه ی اول را به عنوان لبه ی لباس در میل سمت را ست می گیرید .دانه ی دوم را از رو می بافید بعد اول دانه ی چهارم را می بافید و بعد دانه ی سوم و الی آخر

تفاوت بافت مدل در پشت و جلوی کار در دانه ی دوم است که در پشت کار به تنهایی بافته می شود ولی در روی کار با سوم جابجا شده و بافته می شود

دوستانی که دست سفتی دارند (سفت می بافند ) در جابجا بافتن دانه ها دچار مشکل می شوند

اگر اشتباه ببافید بافت حصیری که دانه ها در یک رج همه به سمت را ست و در یک رج همه به سمت چپ خواهند بود را ندارید.

http://www.ashpazonline.com