فرهنگ رانندگی در شهر را رعایت کنیم

بعضی از مردم فکر می‌کنند، راننده کسی است که اتومبیل را روشن کند، حرکت دهد و آن را کنترل کند! نظر شما چیست؟برای رانندگی در خیابان‌های شهر نکته‌هایی را باید رعایت کنیم که به بعضی …

بعضی از مردم فکر می‌کنند، راننده کسی است که اتومبیل را روشن کند، حرکت دهد و آن را کنترل کند! نظر شما چیست؟برای رانندگی در خیابان‌های شهر نکته‌هایی را باید رعایت کنیم که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

همیشه قبل از حرکت، مسیر خود را مشخّص کنید. اگر مسیر را به خوبی نمی‌شناسید، از نقشه‌ی خیابان‌های شهر استفاده کنید و به جهت حرکت خیابان و یک طرفه یا دوطرفه بودن آن توجّه کنید.

رانندگی در خیابان‌های شلوغ شهر، به مهارت و دقت نیاز دارد و خونسردی و آرامش، برای حرکت با وسیله‌ی نقلیّه لازم است.قبل از رسیدن به چهارراه، مسیر خود را انتخاب کنید. چراغ راهنما را روشن کنید و آرام خودروی خود رابه سمت مورد نظر برانید تا پس از سبز شدن چراغ، مزاحم خودروهای دیگر نباشید.هنگام رانندگی در بزرگراه‌ها و ‌آزادراه‌ها کمربند ایمنی خود را ببندید و با سرعت مجاز رانندگی کنید. اگر با سرعت کم رانندگی می‌کنید از سمت راست برانید و سمت چپ را برای کسانی که با سرعت بیشتر رانندگی می‌کنند، باز بگذارید.

در بزرگراه‌ها با استفاده از تابلوهای راهنما، مسیر خود را انتخاب کنید. هنگام ورود به بزرگراه نیز مراقب رانندگانی که مستقیم حرکت می‌کنند، باشید.

هنگام خارج شدن از بزرگراه، سرعت خود را کاهش دهید. اگر ناچار شوید که در بزرگراه توقّف کنید، باید به طور کامل، وسیله‌ی نقلیّه‌ی خود را به کنار جاده منتقل کنید و از تابلوی احتیاط برای آگاه کردن رانندگان دیگر استفاده کنید.

از سالم بودن وسیله‌ی نقلیّه‌ی خود مطمئن شوید و قبل از تمام شدن بنزین، باک بنزین را پر کنید.

با خونسردی و آرامش؛ امّا با دقّت و احتیاط، رانندگی کنید. از پارک دوبله و توقّف در محل‌هایی که مزاحم دیگران است، خودداری کنید. همیشه به یاد داشته باشید، رانندگی هر کسی، نشانه‌ی شخصیّت اوست.

عبدالرضا کریم زاده