سوغات استان ایلام

از مهمترین صنایع دستی استان که به دست هنرمندانه زنان و دختران ایلامی مخصوصا در نواحی ایلام ـ دره شهر ـ شیروان چرداول و ایوان بافت میشود فرش کرک و ابریشم و گلیم منحصر بفرد گل …

از مهمترین صنایع دستی استان که به دست هنرمندانه زنان و دختران ایلامی مخصوصا در نواحی ایلام ـ دره شهر ـ شیروان چرداول و ایوان بافت میشود فرش کرک و ابریشم و گلیم منحصر بفرد گل برجسته است که نقش و نگارهای آن از طبیعت و تاریخ و فرهنگ این منطقه الهام گرفته است. از مهمترین صنایع دستی دیگر استان جاجیم بافی ـ نمد مالی ـ گیوه بافی ـ فرنجی مالی ـ قتره بافی ـ صنایع چوبی از جمله ملزومات ورزشی و خانگی است که بدست هنرمندان ایلامی خلق میشود.

مهمترین سوغات محلی در ایلام که حاصل نعمات خدا دادی است عبارتند از:

۱) روغن حیوانی "دان" ایلامی (که به روغن کرمانشاهی معروف است) و کره محلی.

۲) عسل کوهی و ناب مناطق سورگه و شلم.

۳) کشک، ترخینه، کنجد، گردو و میشخاص.

۴) سقز محلی ـ صمغ درخت بنه.

۵) شیرینی بژی بر ساق.

۶) شیرینی کله کنجی.