خبرنویسی برای رادیو

▪ «خبری که می‌نویسم به راحتی خوانده خواهد شد؟» این سوالی است که باید دغدغه اصلی خبرنگاران در تحریریه‌های خبر رادیو باشد.
▪ خبرنگاران رادیو برای اطمینان، می‌توانند متن خبر …

«خبری که می‌نویسم به راحتی خوانده خواهد شد؟» این سوالی است که باید دغدغه اصلی خبرنگاران در تحریریه‌های خبر رادیو باشد.

خبرنگاران رادیو برای اطمینان، می‌توانند متن خبر را با صدای بلند بخوانند، طوری که گویندگان خبر می‌خوانند.

بی تردید، خبری که به راحتی بیان شود به سهولت نیز درک خواهد شد. خبرنگاران برای راحت خوانده شدن خبرهایشان باید:

تا جایی که ممکن است متن را مختصر بنویسند و جزئیات غیر ضرور و جملات معترضه را از آن حذف کنند.

با ساده و واضح نویسی به گوینده متن و شنوندگان کمک کنند تا در درک مطلب دچار ابهام و تردید نشوند.

نخستین جمله را طولانی ننویسند و کلمات کلیدی را در آغاز این جمله به کار نبرند، مگر آنکه بعدا تکرار کنند.

لغاتی را که خواندنشان دشوار است، ننویسند.

از کاربرد پیاپی کلماتی که با یک حرف متشابه الصوت آغاز می‌شود، پرهیز کنند.

صفات را پشت سر هم قرار ندهند. برای گوینده سخت است که صفات را با صدای بلند و در یک نفس بخواند.

ارقام را فهرست نکنند، زیرا خواندن آن با صدای بلند برای گوینده سخت است و ممکن است شنیدن آن نیز برای شنونده دشوار شود.

کل متن خبر را در یک صفحه بنویسند و اگر متن به فضایی بیشتر از یک صفحه نیاز داشت صفحه دوم را با پاراگراف جدید آغاز کنند. بهتر است یک پاراگراف از صفحه ای به صفحه ای دیگر تجاوز نکند.

بین سطرها فاصله بگذارند.

از تایپ درست متن اطمینان حاصل کرده و در صورت ایجاد تغییرات، متن را دوباره تایپ کنند.

گویندگان خبر رادیو نیز بهتر است به ۳ نکته توجه داشته باشند:

اسامی‌را آنگونه که تلفظ می‌شود، بخوانند. اخبار را به زبان محاوره ای بخوانند و کلماتی را که باید به طور کامل خوانده شوند، ناقص نخوانند و با ایجاد وقفه کوتاه (مکث) در بین خبرها، نفسی تازه کنند و بدین شیوه پایان خبر قبلی و آغاز خبر جدید را برای شنوندگان مشخص نمایند.