در شاهنامه فردوسی از کمد سخن به میان آمده است و آنرا برای حمله از مسافت کم بکار می‌بردند. به‌وسیله آن دشمنرا بدام انداخته از اسب فرو می‌کشیدند. کمند طول زیاد داشت و آنرا از زنجیرهای …

در شاهنامه فردوسی از کمد سخن به میان آمده است و آنرا برای حمله از مسافت کم بکار می‌بردند. به‌وسیله آن دشمنرا بدام انداخته از اسب فرو می‌کشیدند. کمند طول زیاد داشت و آنرا از زنجیرهای چرمی می‌ساختند. طریقهٔ حمل کمند این بود که آنرا چند حلقه کرده در کنار زین اسب می‌آویختند یا دهنه آنرا بگردان اسب می‌بستند طول کمند احتمالاً به ۲۵ تا ۳۰ متر می‌رسید زیرا که طبق شاهنامه آنرا گاهی به ۶۰ دور حلقه پیچیده‌اند.

کمندی بدان کنگره بر به بست

گره زد برابروی و به بسود دست

بگستاخی از باره آمد فرود

همی داد نیکی دهش را درود