به غم کسی اسیرم/ که ز من خبر ندارد

عجب از محبت من/ که در او اثر ندارد

غلط است هر که بگوید/ دل به دل راه دارد

دل من ز غصه خون شد/ دل او خبر ندارد

وارت سرکیس