نوعی طاق‌نما بود که رومیان به آن طاق ضربی می‌گفتند همان‌طور که غلتک، چرخ درازی است، طاق ضربی هم یک طاق نمای طویلی یعنی عمق و عرض و ارتفاع دارد این نوع طاق برای سقف کلیساها و شبکه‌های …

نوعی طاق‌نما بود که رومیان به آن طاق ضربی می‌گفتند همان‌طور که غلتک، چرخ درازی است، طاق ضربی هم یک طاق نمای طویلی یعنی عمق و عرض و ارتفاع دارد این نوع طاق برای سقف کلیساها و شبکه‌های لوله‌کشی زیرزمینی و حتی برای سقف گنداب رودهای روم به‌کار می‌رفت [۱].

۱ - شاهکارهای مهندسی ـ ترجمه محمدتقی مایلی