سلوک باران

انگشتان دست اگر همیشه باز باشد و یا همواره بسته نشان از بیماری است.
از همین رو زندگی باید سینوسی باشد و نشیب و فراز داشته و هم پستی و بلندی و نیز همواری و ناهمواری داشته باشد.
و …

انگشتان دست اگر همیشه باز باشد و یا همواره بسته نشان از بیماری است.

از همین رو زندگی باید سینوسی باشد و نشیب و فراز داشته و هم پستی و بلندی و نیز همواری و ناهمواری داشته باشد.

و یادمان باشد دریایی که موج نداشته باشد و نه جزر و مدی به گند می نشیند و گندش عالم را فرا می گیرد. و نیز یادمان باشد آنکه دریا را مواج می کند و جزر ها و مد ها را در دل آن پدید می آورد تابش ماه است.

و خدا نکند که میان ماه و دریا شکر آب شود که در این صورت تمام شکر ها و شیرینی های دریا آب خواهد شد، و دیگر جمال و جاذبه ای ندارد.

و من و تو، برادرم و خواهرم! قطره نیستیم، دریاییم، بیایید رابطه خود را از حضرت ماه که همان خداوند است از دست ندهیم.

گفتم ماه! اما:

میـان ماه من تا ماه گردون

تفاوت از زمین تا آسمان است

محمدرضا رنجبر