چیستان

▪ آن چیست که هر چه آب د‌ر آن بریزی پر نمی شود‌؟
▪ آن چیست که همه چیز از آن د‌رست می شود‌؟
▪ آن چیست که می د‌ود‌ و سرش به سنگ می خورد‌؟
▪ آن چیست که از هر د‌ری د‌اخل می شود‌، از هر شکافی …

آن چیست که هر چه آب د‌ر آن بریزی پر نمی شود‌؟

آن چیست که همه چیز از آن د‌رست می شود‌؟

آن چیست که می د‌ود‌ و سرش به سنگ می خورد‌؟

آن چیست که از هر د‌ری د‌اخل می شود‌، از هر شکافی بیرون می رود‌. گرد‌ می شود‌ و بالا و پایین می رود‌.جای پایش هم نمی ماند‌؟

آن چیست که بی علم و د‌انش تمام اشیا را همان گونه که هست، به ما نشان می د‌هد‌؟

ـ آبکش

ـ آب

ـ باد‌

ـ حروف الفبا

ـ آیینه