شخصیت را می‌توان به‌صورت ترکیب ویژه الگوهای پاسخ رفتاری فرد که در زندگی معمولی دیده می‌شوند و تمامیتی که معمولاً پایدار و قابل پیش‌بینی است تعریف کرد. هنگامی‌که این تمامیت به‌نحوی تغییر کند که از محدوده تغییراتی که در اکثر افراد یافت می‌شود خارج شود و هنگامی‌که صفات شخصیتی انعطاف‌پذیر و غیرتطابقی هستند و موجب نقص عملکرد و ناراحتی ذهنی می‌شوند، ممکن است تشخیص اختلال شخصیت مطرح شود.