اختلال خلقی ناشی از مواد

جدول زیر را نگاه کنید. اختلال خلقی در اثر یک دارو یا سم ایجاد می‌شود (مثل کوکائین، آمفتامین، پروپرانولول، استروئیدها). وقتی بیمار با علایم افسردگی یا مانیک تظاهر می‌کند، باید اختلال ناشی از مواد رد شود. اغلب همراه با سوءمصرف و وابستگی به مواد، اختلال خلقی رخ می‌دهد.

جدول علل داروئی افسردگی

علل داروئی افسردگی
داروهای قلبی و ضد فشار خون
پتانیدین متیل‌دوپا پرازوسین   اکسپرنولول
(oxprenolol)
کلونیدین پروپرانولول پروکائینامید متوسرپیدین
(methoserpidine)
گوانتیدین رزرپین وراتروم
(Veratrum)
هیدرالازین دیژیتالیس لیدوکائین
آرام‌بخش‌ها و خواب‌آورها
باربیتورات‌ها اتانول کلرمتیازول
(chlormethiazole)
کلرال هیدرات بنزودیازپین‌ها کلرازپات
استروئیدها و هورمون‌ها
کورتیکواستروئیدها قرص‌های خوراکی تریامسینولون دانازول
پردنیزون ضدبارداری نوراتیسترون
(norethisterone)
محرک‌ها و سرکوب‌کننده‌های اشتها
آمفتامین فن‌فلورامین دی‌اتیل پروپیون فن‌مترازین
داروهای روانگرا
بوتیروفنون‌ها فنوتیازین‌ها
داروهای نورولوژیک
آمانتادین لوودوپا باکلوفن متوسوکسیماید
(methosuximide)
بروموکریپتین تترابنازین کاربامازپین فنی‌توئین
داروهای ضد درد و ضد التهابی
فنوپروفن ایندومتاسین فناستین پنتازوین
ایبوپروفن اپیوئیدها فنیل بوتازون بنزیدامین
داروهای ضدباکتریائی و ضدقارچ
آمپی‌سیلین داپسون مترونیدازول استرپتومایسین
سولفامتوکسازول اتیونامید
(ethionamide)
نیتروفورانتوئین تیوکاربانیلید
(thiocarbanilide)
کلوتریمازول تتراسیکلین نالیدیکسیک اسید
سیکلوسرین گریزئوفولوین سولفانامیدها
داروهای آنتی‌نئوپلاستیک
سی ـ آسپاراژیناز وین‌کریستین یلئومایسین زیدوودین
(zidovudine)
میترامایسن ۶-آزایوریدین تری‌متوپریم
داروهای متفرقه
استازولامید متی‌سرژید سایمتیدین متوکلوپرامید
کولین مکلیزین
(meclizine)
دیفنوکسیلات سالبوتامول
سیپروهپتادین پیزوتیفن
(pizotifen)
لیسرژید
(lysergide)
دی‌سولفیرام آنتی‌کولین‌استرازها میورین
(mebeverine)

جدول علل داروئی مانیا

علل داروئی مانیا
آمفتامین‌ها
ضدافسردگی‌ها
باکلوفن
برومید
بروموکریپتین
کاپتوپریل
سایمتدین
کوکائین
کورتیکواستروئیدها (شامل کورتیکوتروپین)
سیکلوسپورین
دی‌سولفیرام
توهم‌زاها (مسمومیت و فلاش‌بک)
هیدرالازین
ایزونیازید
لوودوپا
متیل‌فندیدیت
متریزامید (پس از میلوگرافی)
اپیوئیدها (شبه‌افیونی‌ها)
فن‌سیکلیدین
پروکاربازین
پروسیکلیدین
یوهیمبین

اختلالات روانی دیگر

اختلالات خوردن، اختلالات شبه‌جسمی (somatoform disorder) و اختلالات اضطرابی به‌طور شایعی همراه با نشانه‌های افسردگی دیده می‌شوند و باید در تشخیص افتراقی بیماری که با علایم افسردگی مراجعه می‌کند. در نظر گرفته شوند. شاید مشکل‌ترین تمایز بین اختلالات اضطرابی همراه با افسردگی و اختلالات افسردگی همراه با اضطراب واضح باشند. اشکال در این تمایز با توجه به گنجاندن طبقه تشخیصی اختلال اضطراب - افسردگی مختلط در DSM-IV-TR منعکس می‌گردد.