این نوع نسبتاً نادر دمانس دژنراتیو اولیه از ایجاد بالینی شبیه به DAT می‌باشد. بیماری پیک به‌طور تقریبی ۵% از دمانس‌های برگشت‌ناپذیر را شامل می‌گردد. در این بیماری لوب فرونتال به‌طور بارزی درگیر می‌باشد، و علایم لوب‌فرونتالی رفتار مهارگسیخته ممکن است از ابتدای بیماری وجود داشته باشد. با نگهداری نسبی کارکردهای شناختی، سندرم کلور-بوسی (Klüver-Bucy syndrome) (افزایش فعالیت جنسی، فزونی شهوت دهانی ”hyperorality“ و خونسردی ”placidity“) در مقایسه با DAT در بیماری پیک شروع بیشتری دارد. در لوب‌های فرونتال و تمپورال آتروفی، کاهش نورونی، گلیوز، رسوب‌های داخل‌نرونی به‌نام اجسام پیک (pick's bodies) دیده می‌شود. تشخیص غالباً در اتوپسی گزارش می‌شود، البته CT یا MRI می‌تواند درگیری بارز و لوب‌فرونتال را نمایان کنند.