درد یک علامت پیچیده شامل یک احساس در زمینه بیماری بالقوه و یک موقعیت هیجانی مرتبط با آن است. درد حاد یک پاسخ رفلکسی زیست‌شناختی به آسیب است. براساس تعریف ، درد مزمن دردی است که حداقل ۶ ماه طول بکشد. یک طبقه‌بندی فیزیولوژیک درد در جدول طبقه‌بندی فیزیولوژیک درد ذکر شده و ویژگی‌های درد در جدول ویژگی‌های درد جسمی و نوروپاتیک ذکر شده‌اند.

جدول طبقه‌بندی فیزیولوژیک درد

نوع زیرگروه مثال نظریه
nonciceptive جسمی
احشائی
متاستاز استخوانی انسداد روده در اثر فعال شدن الیاف حساس به درد ایجاد می‌شود.
معمولاً درد مبهم یا فشارنده است.
نوروپاتیک محیطی
مرکزی
جسمی
احشائی
وابسته به سمپاتیک
غیروابسته به سمپاتیک
کازالژزی
درد تالاموسی
کازالژی
درد احشائی در پاراپلژیک‌ها
درد بعد از هرپس
درد شبح
به‌علت قطع راه‌های آوران ایجاد می‌شود. از نظر پاتوفیزیولوژیک به‌خوبی شناخته نشده است. بیشتر سندرم‌ها معمولاً هر دو سیستم عصبی مرکزی و محیطی را دربرمی‌گیرند. معمولاً یک احساس غیرطبیعی، سوزنده و پاره‌کننده وجود دارد.
روانزاد اختلال جسمی‌سازی
درد روانزاد
هیپوکندریازیس
تشخیص‌های ویژه درد با همکاری عوامل جسمی
کمردرد مزمن مقاوم به درمان درد آتیپیک صورت سردرد مزمن شامل اختلالات ساختگی نیست (یعنی تمارض، سندرم مونش هاوزن)

جدول ویژگی‌های درد جسمی و نوروپاتیک

درد جسمی درد نوروپاتیک
محرک nociceptive معمولاً آشکار است. محرک واضح nociceptive وجود ندارد.
معمولاً به‌خوبی لوکالیزه می‌شود - درد احشائی ممکن است راجعه باشد. معمولاً به‌خوبی لوکالیزه نمی‌شود.
شبیه سایر دردهای جسمی تجربه‌شده توسط بیمار است. نامعمول و مشابه با درد جسمی است.
با داروهای ضدالتهاب یا ضددرد مخدر آرامش می‌یابد. با ضددردهای مخدر تنها به‌طور نسبی آرامش می‌یابد.