مکانیسم‌های دفاعی از اضطراب جلوگیری می‌کنند. اختلال در واپس‌زنی (repression) ایجاد اضطراب می‌کند (جدول زیر)

جدول پویش روانی در اختلالات اضطرابی

اختلال مکانیسم دفاعی تفسیر
فوبی جابه‌جائی نمادسازی
(symbolization)
اضطراب از عقیده یا موقعیت جدا شده و بهموقعیت یا ابژه نمادین دیگری جابه‌جا می‌شود.
اگورافوبی فرافکنی
جابه‌جائی
خصومت، خشم، یا تمایلات جنسی واپس‌زده شده به محیط فرافکنی می‌شود، چون خطرناک ارزیابی می‌گردد.
اختلال وسواس فکری - عملی ابطال (undoing)
انزوا (isolation)
واکنش‌سازی
سوپرایگو به شدت در مقابل تکانه‌هائی که بیمار در مورد آنها احساس گناه می‌کند، عمل می‌نماید؛ اضطراب با اعمال یا افکار تکراری کنترل می‌شود. .
اضطراب پسرفت (regression) واپس‌زنی امیال جنسی، پرخاشگرانه یا وابستگی ممنوع با شکست مواجه می‌شود.
پانیک پسرفت اضطراب به ساختار شخصیت فشار می‌آورد و به‌صورت حالت پانیک درمی‌آید. شکست کامل دفاع واپس‌زنی و پسرفت اتفاق می‌افتد.
اختلال استرس پس‌ از تروما پسرفت
واپس‌زنی
انکار
ابطال
تروما موجب فعال شدن مجدد تعارض‌های ناخودآگاه می‌شود، ایگو اضطراب را تخفیف می‌دهد و سعی در پوشاندن آن می‌کند.