اضطراب حالتی است که با احساس ترس و وحشت مشخص می‌شود و با نشانه‌های جسمی که نشانگر پرفعالیتی دستگاه عصبی اتونومیک هستند، همراه است. اضطراب با ترس، که پاسخی مناسب به تهدیدی شناخته شده است، متفاوت است؛ اضطراب پاسخی به تهدیدی ناشناخته، مبهم، یا ناشی از تعارض است.