پاتوژنز

پاتوژنز آبسه‌هاى داخل صفاقى هم بيانگر فرآيند بيمارى است و هم پاسخ ميزبان. ارگانيسم‌هاى بى‌هوازي، به‌ويژه باکتروئيد فراژيليس، در پيدايش اين آبسه‌ها نقش محورى دارند. مهم‌ترين عامل بيمارى‌زائى اين ارگانيسم پلى‌ساکاريد کپسولى است، که مسئول ايجاد آبسه‌ها است، به‌نظر مى‌رسد چند عامل مربوط به ميزبان، از جمله ماکروفاژها، PMNها، و سلول‌هاى T صفاقي، در تشکيل آبسه دخيل هستند.

تظاهرات بالينى

تظاهرات بالينى آبسه‌هاى داخل شکمى ممکن است داخل صفاقى يا خلف صفاقى باشند و در ۷۴% موارد احشائى نيستند. عفونت‌هاى دستگاه تناسلى زنان و پانکراتيت از عوامل شايع دخيل هستند. تب شايع‌ترين علام در هنگام مراجعه است. همانند پريتونيت ثانويه، علايم لوکاليزه به عامل زمينه‌ساز بستگى دارد. در آبسه پسواس، درد شکم يا پشت شايع است و در موارد زيادى استئوميليت همراه ديده مى‌شود.