باسيل‌هاى گرم منفى روده‌اى گروه متنوعى از باکترى‌ها هستند که در کولون انسان زندگى مى‌کنند. تقريباً تمام اعضاء و حفرات بدن ممکن است با اين باکترى‌ها عفونى شوند. ميزان مرگ و مير در بسيارى از عفونت‌هاى باسيل‌هاى گرم منفى بالا و مرتبط با شدت بيمارى است.

اشريشياکولى
اشريشياکولى

کلبسیلا
کلبسیلا