اپيدميولوژى

اپيدميولوژى گونه‌هاى بورليا دو نوع تب راجعه ايجاد مى‌کنند: نوع شپشى (LBRF; Louse-Borne Recurrent Fever) و نوع کنه‌اى (TBRF; Tick-Borne Recurrent Fever). نوع شپشى در مرکز و شرق آفريقا اندميک است. نوع کنه‌اى انتشار جهانى دارد.

تظاهرات بالينى

تظاهرات بالينى LBRF و TBRF مشابه‌ هستند. پس از ۱۸-۲ وز دوره کمون، بيمارى با شروع ناگهانى لرز و تب، سردرد، آرترالژي، و ميالژى خود را نشان مى‌دهد. الگوى تب نامنظم است. بيمار دچار خشکى غشاءهاى مخاطى و هپاتواسپلنومگالى حساس مى‌شود. عوارض خونريزى‌دهنده ممکن است اتفاق بيفتند. علائم ۷-۲ روز طول مى‌کشند و با حمله‌اى خاتمه مى‌يابند. در کسانى‌که زنده مى‌مانند، پس از ۱۰-۵ روز احساس خوبى نسبي، عود اتفاق مى‌افتد. عود در TBRF شايع‌تر از LBRF است.

تشخيص

تشخيص قطعى با نشان دادن بورليا در گسترش خون محيطى صورت مى‌گيرد.

درمان

به جدول (درمان آنتى‌بيوتيکى تب راجعه شپشى و کنه‌اى در بزرگسالان) مراجعه کنيد. واکنش ياريش هرکسهايمر (Jarisch-Herxheimer Reaction) ممکن است طى ۱۴-۱ ساعت پس از شروع درمان آنتى‌بيوتيکى اتفاق بيفتد؛ شدت اين واکنش با ميزان تراکم اسپيروکت در خون ارتباط دارد.

جدول درمان آنتى‌بيوتيکى تب راجعه شپشى و کنه‌اى در بزرگسالان

دارو تب راجعه شپشى
(دوز منفرد)
تب راجعه کنه‌اى
(۷ روز درمان)
خوراکي
اريترومايسين ۵۰۰ ميلى‌گرم ۵۰۰ ميلى‌گرم هر ۶ ساعت
تتراسيکلين ۵۰۰ ميلى‌گرم ۵۰۰ ميلى‌گرم هر ۶ ساعت
داکسى‌سيکلين ۱۰۰ ميلى‌گرم ۱۰۰ ميلى‌گرم هر ۱۲ ساعت
کلرامفنيکل ۵۰۰ ميلى‌گرم ۵۰۰ ميلى‌گرم هر ۶ ساعت
تزريقى a
اريترومايسين ۵۰۰ ميلى‌گرم ۵۰۰ ميلى‌گرم هر ۶ ساعت
تتراسيکلين ۲۵۰ ميلى‌گرم ۲۵۰ ميلى‌گرم هر ۶ ساعت
داکسى‌سيکلين ۱۰۰ ميلى‌گرم ۱۰۰ ميلى‌گرم هر ۱۲ ساعت
کلرامفنيکل ۵۰۰ ميلى‌گرم ۵۰۰ ميلى‌گرم هر ۶ ساعت
پنى‌سيلين G (پروکائين) ۶۰۰/۰۰۰ واحد ۶۰۰/۰۰۰ واحد روزانه


a: در تب راجعه کنه‌اي، درمان تزريقى فقط تا هنگام تحمل خوراکى صورت مى‌گيرد.