مايکوباکترى‌هاى غير از کمپلکس مايکوباکتريوم توبرکلوزيس و مايکوباکتريوم لپره به مايکوباکترى‌هاى آتيپيک، مايکوباکترى‌هاى غير از توبرکلوز (MOTT; Mycobacteria Other Than Tuberculosis) يا مايکوباکترى‌هاى غير توبرکلوزى (NTM; Nontubereulous Mycobacteria) معروف هستند. برخلاف مايکوباکتريوم توبرکلوزيس، NTMها در همه جاى محيط يافت مى‌شوند.