تشخيص و درمان

ويژگى واژن طبيعى کانديدياز ولوواژينال واژينيت تريکومونائى واژينوز باکتريال
اتيولوژى غير عفونى، عمدتاً لاکتوباسيلوس کانديدا آلبيکانس تريکومونا واژيناليس گاردنرلا واژيناليس، باکترى‌هاى بى‌هوازى مختلف، و مايکوپلاسماها
علائم معمول ندارد تحريک و يا خارش فرج ترشح چرکى فراوان، خارش فرج ترشح بدبو و مختصر افزايش يافته
ترشحات
مقدار متغير، معمولاً اندک اندک زياد متوسط
رنگ (a) روشن يا سفيد سفيد زرد سفيد يا خاکسترى
قوام غير يکنواخت، توده‌اى توده توده، پلاک‌هاى چسبنده يکنواخت يکنواخت، چسبندگى کم؛ به‌صورت يکنواخت جدار واژن را مى‌پوشاند
التهاب اپى‌تليوم ندارد اريتم اپى‌تليوم واژن، مدخل اريتم اپى‌تليوم واژن فرج ندارد
فرج يا واژن درماتيت فرج شايع است کولپيت ماکولاريس
PH مايع واژينال (b) معمولاً ۵/۴ ≥ معمولاً ۵/۴ ≥ معمولاً ۵ ≤ معمولاً ۵/۴<
بوى آمين (ماهي) با KOH ۱۰% ندارد ندارد ممکن است داشته باشد دارد
ميکروسکوپى (c) سلول‌هاى اپى‌تليال طبيعي؛ عمدتاً لاکتوباسيلوس لکوسيت‌ها، سلول‌هاى اپى‌تليال؛ ميسل يا پسودوميسل در ۸۰% افراد کشت مثبت از نظر کانديدا آلبيکانس و داراى علائم تيپيک لکوسيت‌ها، تريکوموناهاى متحرک در۹۰-۸۰ درصد افراد علامت‌دار، در غياب علائم اين ميزان کمتر است سلول‌هاى کليدي؛ لکوسيت کم، لاکتوباسيل ديده ننمى‌شود يا به مقدار اندک در ميان فلور مخلوط فراوان وجود دارد، در اين فلور تقريباً هميشه .G واژيناليس و سوش‌هاى بى‌هوازى در رنگ‌آميزى گرم ديده مى‌شود.
درمان معمول لازم نيست کرم، قرص، يا شياف آزول - مانند ميکونازول شيافواژينال ۱۰۰mg يا قرص واژينال کلوتريمازول ۱۰۰mg، روزى يک‌بار به مدت ۷ روز مترونيدازول، ۲ گرم خوراکى، (دوز واحد)مترونيدازول، ۵۰۰mg خوراکى روزى دو بار به مدت ۷ روز مترونيدازول، ۵۰۰mg خوراکى روزى دوبار به مدت ۷ روزکليندامايسين، کرم ۲%، يک اپليکاتور پر از راه واژن هر شب به مدت ۷ روز.ژل مترونيدازول، ۷۵%، يک اپليکاتور پر از راه واژن، روزى ۲ بار به مدت ۵ روزمترونيدازول، ۲ گرم خوراکى (دوز واحد)(d)
درمان معمول شريک جنسى لازم نيست لازم نيست؛ در صورت وجود درماتيت کانديدائى آلت مرد درمان موضعى لازم است بررسى از نظر بيمارى‌هاى آميزشي؛ درمان با مترونيدازول، ۲ گرم خوراکى (دوز واحد) بررسى از نظر بيمارى‌هاى آميزشي؛ در صورت طبيعى بودن هيچ درمانى لازم نيستa: رنگ ترشحات را با بررسى آن در زمينه سفيد رنگ يک سواب بهتر مى‌توان تعيين نمود.


b: در صورت وجود خون، تعيين PH فايده‌اى ندارد.


c: براى شناسائى اجزاءِ قارچ‌ها، مايع واژينال را قبل از بررسى ميکروسکوپى با KOH %۱۰ تجزيه مى‌کنند؛ براى بررسى ساير خصوصيات، مايع را به نسبت ۱ به ۱ يا سالين فيزيولوژيک مخلوط مى‌کنند. رنگ‌آميزى گرم نيز براى شناسائى قارچ‌ها و پسودوميسل‌ها و افتراق فلور طبيعى مخلوط موجود در واژينوز باکتريال ارزشمند است، ولى براى شناسائى .T واژيناليس از نمونه آماده شده با سالين حساسيت کمترى دارد.


d: رژيم تک دوز از رژيم ۷ روزه مترونيدازول تأثير کمترى دارد.

اتيولوژى

اتيولوژى .T واژيناليس، گاردنرلا واژيناليس، مايکوپلاسما هومنيس، و باکترى‌هاى بى‌هوازى مى‌توانند باعث واژينيت شوند.

تظاهرات بالينى

تظاهرات بالينى گزارش بيمار مبنى بر وجود ترشحات غير طبيعى واژن بيانگر واژينوز باکتريال يا تريکومونيازيس است.