تشخيص

تشخيص را مى‌توان به‌صورت بالينى مطرح نمود و با وجود سلول‌هاى غول‌آساى چند هسته‌اى در نمونه تزانک مثبت تأييد مى‌شود. تشخيص قطعى با جداسازى ويروس در کشت بافتى است.

تظاهرات بالينى

تب، سردرد، بى‌حالي، و درد عضلاني، به همراه علائم موضعى درد، خارش، سوزش ادرار، ترشح واژينال و اورترالا، و لنفادنوپاتى حساس اينگوينال، از مشخصات عفونت تناسلى اوليه HSV هستند. ضايعات شامل وزيکول‌ها، پوستول‌ها يا زخم‌هاى اريتماتوى دردناک است. در بيشتر از ۸۰% زنان، در اولين حمله عفونت، درگيرى سرويکس يا اوترا وجود دارد. ميزان عود ظرف ۱۲ ماه براى HSV-2 حدود ۹۰% و براى HSV-1 حدود ۵۵% است. HSV-1 و HSV-2 مى‌توانند سبب عفونت‌هاى رکتال و پرى‌آنال شوند.

درمان

جدول درمان ضدٌ ويروسى عفونت‌هاى ناشى از HSV

◦ عفونت‌هاى پوستى مخاطى HSV:
    عفونت در بيماران مبتلا به ضعف ايمنى  
  اپيزودهاى اوليه يا راجعه علامت‌دار حاد:
آسيکلووير وريدى (۵mg/kg هر ۸ ساعت) يا آسيکلووير خوراکى (۴۰۰ ميلى‌گرم هر ۶ ساعت به‌مدت ۱۰-۷ روز) درد را تخفيف و سرعت بهبود را افزايش مى‌دهد.
  پيشگيرى از بيمارى ناشى از فعال شدن مجدد:
آسيکلووير وريدى (۵mg/kg هر ۱۲ ساعت) يا آسيکلووير خوراکى (۸۰۰-۴۰۰ميلى‌گرم، ۵-۳ بار در روز) مانع از عود در شرايط پرخطر مثل زمان بلافاصله بعد از پيوند، مى‌شود. در بيماران آلوده به HIV وال‌آسيکلووير (۵۰۰ ميلى‌گرم هر ۱۲ ساعت) يا فامسيکلووير خوراکى (۵۰۰ ميلى‌گرم هر ۱۲ ساعت) هم مؤثر است.
    هرپس تناسلى  
  اولين اپيزود:
اسيکلووير خوراکى (۲۰۰ ميلى‌گرم ۵ بار در روز يا ۴۰۰ ميلى‌گرم ۳ بار در روز) داده مى‌شود. فامسيکلووير (۲۵۰ ميلى‌گرم ۳ بار در روز) يا وال‌آسيکلووير خوراکى (۱۰۰۰ ميلى‌گرم هر ۱۲ ساعت) به‌مدت ۱۴-۱۰ روز هم مؤثر است. در موارد شديد بيمارى با عوارض نورولوژيک مثل مننژيت آسپتيک اسيکلووير وريدى (۵mg/kg هر ۸ ساعت به‌مدت ۵ روز) تجويز مى‌شود.
  هرپس تناسلى راجعه علامت‌دار:
آسيکلووير خوراکى (۲۰۰ ميلى‌گرم ۵ بار در روز يا ۴۰۰ ميلى‌گرم ۳ بار در روز به‌مدت ۵ روز)، وال‌آسيکلووير (۵۰۰ ميلى‌گرم هر ۱۲ ساعت) يا فامسيکلووير (۱۲۵ ميلى‌گرم هر ۱۲ ساعت ) در کوتاه‌ کردن مدت ضايعه و زمان ترشح ويروس مؤثر است.
  پيشگيرى از عود هرپس تناسلى:
آسيکلووير خوراکى (کپسول‌هاى ۲۰۰ ميلى‌گرم؛ ۴۰۰ ميلى‌گرم هر ۱۲ ساعت يا ۸۰۰ ميلى‌گرم روزانه)، فامسيکلووير (۲۵۰ ميلى‌گرم هر ۱۲ ساعت)، يا وال‌آسيکلووير (۲۵۰ يا ۵۰۰ ميلى‌گرم هر ۱۲ ساعت يا ۱۰۰۰ ميلى‌گرم روزانه) مانع از فعال شدن مجدد علامت‌دار مى‌شود.


◦ عفونت‌هاى HSV در لب و دهان
اولين اپيزود:
اسيکلووير خوراکى (۲۰۰ ميلى‌گرم) ۵-۴ بار در روز تجويز مى‌شود. فامسيکلووير (۲۵۰ ميلى‌گرم هر ۱۲ ساعت) يا وال‌آسيکلووير (۱۰۰۰ ميلى‌گرم هر ۱۲ ساعت) در بالغين مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
عود ضايعه:
کرم موضعى پن‌سيکلووير در بهبود سريع‌تر عفونت HSV لب و دهان مؤثر است. کرم آسيکلووير موضعى در اروپا مورد تأئيد قرار گرفته است. فرمولى از پماد آسيکلووير که در ايالات متحده موجود است تأثير بالينى ندارد. وال‌آسيکلووير خوراکى تا حدى مؤثر است. آسيکلووير خوراکى تأثير کمى دارد.
پيشگيرى از فعال شدن مجدد HSV لب و دهان:
آسيکلووير خوراکى (۴۰۰ ميلى‌گرم دو بار در روز) مانع از فعال شدن مجدد عفونت HSV راجعه لب و دهانى مى‌شود که ناشى از تماس با آفتاب شديد بوده است، به‌شرط آنکه قبل از تماس شروع شود و در مدت تماس (معمولاً ۱۰-۵ روز) ادامه يابد.
عقربک هرپسى:
آسيکلووير خوراکى (۲۰۰ ميلى‌گرم) ۵ بار در روز به‌مدت ۱۰-۷ روز تجويز مى‌شود.
پروکتيت HSV:
آسيکلووير خوراکى (۴۰۰ ميلى‌گرم، ۵ بار در روز) در کوتاه کردن سير عفونت مؤثر است. در افراد مبتلا به ضعف سيستم ايمنى يا در موارد شديد بيمارى آسيکلووير وريدى (۵mg/kg هر ۸ ساعت) مى‌تواند مفيد باشد.
عفونت هرپسى چشم:
در کراتيت حاد، ترى‌فلوروتيميدن موضعي، ويدارابين، ايدوکسوريدين، آسيکلووير، پن‌سيکلووير و اينترفرون همگى مفيد و موثر هستند. دبريدمان ممکن است لازم شود. استروئيد موضعى مى‌تواند بيمارى را وخيم‌تر کند.


◦ عفونت HSV در CNS
انسفاليت HSV:
آسيکلووير وريدى (۱۰mg/kg هر ۸ ساعت؛ ۳۰mg/kg روزانه) به‌مدت ۱۰ روز ارجح است.
مننژيت آسپتيک HSV:
مطالعه‌اى در مورد درمان ضدٌ ويروسى سيستميک وجود ندارد. در صورت درمان بايستى از آسيکلووير وريدى (روزانه ۱۵-۳۰ mg/kg) استفاده نمود.
راديکولوپاتى اتونوم:
هيچ مطالعه‌اى صورت نگرفته است.
عفونت HSV در نوزادان آسيکلووير (روزانه ۶۰mg/kg، منقسم در سه روز) تجويز مى‌شود. مدت توصيه شده درمان ۲۱ روز است.


◦ عفونت‌هاى احشائى HSV
ازوفاژيت HSV:
آسيکلووير وريدى (۵mg/kg هر ۸ ساعت) تجويز مى‌شود. در بيمارانى که به فرم خفيف ضعف ايمنى مبتلا هستند، درمن خوراکى با وال‌آسيکلووير و يا فامسيکلووير مؤثر است.
پنومونيت HSV:
هيچ مطالعه کنترل‌شده‌اى صورت نگرفته است. آسيکلووير وريدى (روزانه ۱۵mg/kg) را بايد مدٌ نظر داشت.
پروفيلاکسى جراحى:
آسيکلووير وريدى (۵mg/kg هر ۱۲ ساعت) يا آسيکلووير خوراکى (۸۰۰ ميلى‌گرم هر ۱۲ ساعت)، فامسيکلووير (۲۵۰ ميلى‌گرم دو بار در روز) يا وال‌آسيکلووير (۵۰۰ ميلى‌گرم هر ۱۲ ساعت) ۳-۲ روز قبل از روکش دادن با ليزر (Laser Resurfacing) و ساير اقدامات نورولوژيک مؤثر هستند.
عفونت منتشر HSV:
هيچ مطالعه کنترل‌شده‌اى صورت نگرفته است. با اين وجود بايستى از آسيکلووير وريدى استفاده نمود. شواهد مشخصى وجود ندارد که درمان از خطر مرگ بکاهد.
اريتم مولتى‌فرم همراه با HSV:
بررسى‌هاى غيرقابل اعتماد پيشنهاد کرده‌اند که آسيکلووير خوراکى (۴۰۰ ميلى‌گرم خوراکي، ۲ يا ۳ بار در روز) اريتم مولتى‌فرم را سرکوب مى‌نمايد.
عفونت‌هاى ناشى از عفونت‌هاى مقاوم به آسيکلووير:
(Foscarnet) فوسکارنت (۴۰mg/kg وريدى هر ۸ ساعت) تا زمان بهبود زخم‌ها بايستى تجويز شود. بهترين مدت درمان و تأثير ادامه آن در سرکوب ضايعات مشخص نيست. در برخى از بيماران استعمال پوستى ترى‌فلوروتيميدن يا ژل سيدوفووير ۵ درصد ممکن است موثر باشد.