تظاهرات بالينى

تظاهرات بالينى بيماران معمولاً با خروج ترشح چرکى يا موکسى چرکى از اورترا، که با دوشيدن از مجرا خارج مى‌شود، مراجعه مى‌کنند.

اتيولوژى

اتيولوژى نيسرياگونوره، کلاميديا تراکوماتيس، تريکومونا واژيناليس، ويروس هرپس سيميلکس (HSV)، مايکوپلاسما ژنيتاليوم، و اورئاپلاسما اورئاليتيکوم از جمله پاتوژن‌هائى هستند که مى‌توانند در مردان اورتريت ايجاد نمايند.

تشخيص

تشخيص در صورتى‌که با دوشيدن مجرا هيچ ترشحى خارج نشد، رسوب حاصل از سانتريفوژ ۳۰-۲۰ ميلى‌ليتر ابتداى ادرار را بايد با رنگ‌آميزى گرم بررسى کرد. در صورتى‌که در ميکروسکوپى ۵ عدد يا بيشتر /۱۰۰۰۰ PMN ضربدر ميدان وجود داشته باشد، معمولاً ناشى از اورتريت است. فقدان ديپلوکوک‌هاى گرم منفى (.N گونوره) تشخيص اوليه اورتريت غير گونوکوکى (NGU) را مطرح مى‌سازد. کشت يا بررسى اسيد نوکلئيک بايد براى .N گونوره و .C تراکوماتيس انجام شود.