درمان

جدول (درمان توصيه شده براى عفونت‌هاى گونوکوکي: توصيه‌هاى ۱۹۸۸ مراکز کنترل و پيشگيرى از بيمارى‌ها) توصيه‌هاى جارى براى درمان سوزاک را به‌طور خلاصه نشان مى‌دهد. به‌دليل مقاومت به فلوروکينولون‌ها در مناطقى از جنوب شرقى اسيا، اين داروها را براى سوزاک کسب شده در اين مناطق نبايد استفاده کرد. سفالوسپورين‌هاى نسل سوم همچنان اساس درمان سوزاک بدون عارضه ژينتال، رکتال، و حلقى هستند، هر چند که ريشه‌کن کردن فارنژيت علامت‌دار گونوکوکى از عفونت ژنيتال مشکل‌تر است.

جدول درمان توصيه شده براى عفونت‌هاى گونوکوکى (توصيه‌هاى ۱۹۸۸ مراکز کنترل و پيشگيرى از بيمارى‌ها)

تشخيص درمان انتخابى
عفونت بدون عارضه گونوکوکى سرويکس، اورترا، حلق، يا رکتوم
رژيم‌هاى خط اول سفيکسيم (۴۰۰mg خوراکى، تک دوز)
يا
سفترياکسون (۱۲۵mg عضلاني، تک‌دوز)
يا
سيپروفلوکساسين (۵۰۰mg خوراکى، تک‌دوز)
يا
اوفلوکساسين (۴۰۰mg خوراکى، تک‌دوز)
به همراه
يک داروى مؤثر بر عليه عفونت همزمان احتمالى کلاميديا، نظير: آزتيرومايسين (۱ گرم خوراکى، تک‌دوز)
يا
داکسى‌سيلين (۱۰۰mg خوراکى روزى ۲ بار به مدت ۷ روز)
رژيم‌هاى جايگزين اسپکتينومايسين (۲ گرم عضلانى، تک‌دوز)
يا
سفتى‌زوکيم (۵۰۰mg عضلانى، تک‌دوز)
يا
سفوتاکسيم (۵۰۰mg عضلانى، تک‌دوز)
يا
سفوتتان (۱ گرم عضلانى، تک‌دوز)
يا
سفوکسيتين (۲ گرم عضلانى، تک‌دوز) به همراه پروبنسيد (۱ گرم خوراکى، تک‌دوز)
کونژنکتيويت گونوکوکى در افراد بالغ سفترياکسون (۱ گرم عضلانى، تک دوز)(b)
عفونت چشمى نوزادان (افتالميا نئوناتروم)
سفترياکسون (mg/kg ۲۰-۵۰ وريدى يا عضلاني، تک دوز، از ۱۲۵mg تجاوز نکند)
عفونت منتشر گونوکوکى(c)
درمان اوليه (d)
- بيماران غير آلرژيک به داروهاى بتالاکتام سفترياکسون (۱ گرم عضلانى يا وريدى هر ۲۴ ساعت؛ توصيه شده)
يا
سفوتاکسيم (۱ گرم وريدى هر ۸ ساعت)
يا
سفتى‌زوکسيم (۱ گرم وريدى هر ۸ ساعت)
- بيماران آلرژيک به داروهاى بتالاکتام سيپروفلوکساسين (۵۰۰mg وريدى هر ۱۲ ساعت)
يا
اوفلوکساسين (۴۰۰mg وريدى هر ۱۲ ساعت)
يا
اسپکتينومايسين (۲ گرم عضلانى هر ۱۲ ساعت)
ادامه درمان سفيکسيم (۴۰۰mg خوراکى ۲ بار در روز)
يا
سيپروفلوکساسين (۵۰۰mg خوراکى ۲ بار در روز)
يا
اوفلوکساسين (۴۰۰mg خوراکى ۲ بار در روز)
مننژيت يا آندوکارديت سفترياکسون (۲-۱ گرم وريدى روزى ۲ بار)(e)


(a): شکست درمانى با رژيم توصيه شده نادر است و مستلزم بررى از نظر عفونت مجدد يا در نظر گرفت داروى ديگرى است. در موارد شکست درمانى با کينولون‌ها، بايد نمونه جدا شده را در صورت امکان از نظر مقاومت داروئى آزمايش نمود.


(b): به همراه شستشوى چشم آلوده با محلول سالين (يک بار).


(c): در مواردى که تشخيص مبهم است، بيمار آرتريت واضح با افوزيون دارد، يا همکارى بيمار براى درمان قابل اطمينان نيست، بسترى لازم است.


(d): تمام رژيم‌هاى اوليه را بايد به مدت ۴۸-۲۴ ساعت بعد از شروع بهبودى بالينى ادامه داد، و در اين زمان مى‌توان درمان را با يکى از رژيم‌هاى ذکر شده در قسمت ”ادامه درمان“ ادامه داد تا يک هفته کامل شود.


(e): براى بررسى موارد مشکوک به مننژيت يا آندوکارديت، بسترى توصيه مى‌شود. درمان براى مننژيت بايد به مدت ۱۴-۱۰ روز و براى آندوکارديت به مدت حداقل ۴ هفته ادامه يابد.