هنگامى‌که عفونت در نزديکى سطوح مخاطى که به‌طور طبيعى فلور بى‌هوازى دارند اتفاق مى‌افتد، بى‌هوازى‌ها را بايستى به‌عنوان عوامل اتيولوژيک بالقوه در نظر گرفت. وجود گاز در بافت قوياً مطرح‌کننده است ولى تشخيصى نيست. کشت نمونه‌هاى مشکوک را بايستى براى بى‌هوازى‌ها پردازش نمود، معمولاً در يک محيط انتقال که سريعاً به آزمايشگاه برده شود. از آنجائى که براى جداسازى آزمايشگاهى پاتوژن‌(ها) ممکن است زمان زيادى صرف شود، گاهى اوقات تشخيص بايد فرضى باشد.