تشخيص آزمايشگاهى عفونت مستلزم مشاهده مستقيم عوامل ويروسي، باکتريائي، قارچي، يا انگلى به‌وجودآورنده بيمارى در بافت‌ها، مايعات، يا مواد دفعى ميزبان است. اساس تشخيص عفونت‌هاى انگلى (جدول - تشخيص برخى از عفونت‌هاى شايع انگلي)، همانند بسيارى از عفونت‌هاى ديگر، شرح حال کامل بيمارى مريض، از جمله شغل، تفريح و مسافرت است. روش‌هاى تشخيصى رايج نظير ميکروسکوپى و يا کشت به‌طور روزافزون با پيدايش روش‌هاى سريع‌تر و با حساسيت بالاتر نظير سرولوژي، بررسى نوکلئيک اسيد، و واکنش زنجير پلى‌مراز (PCR) در حال تکامل هستند.

جدول تشخيص برخى از عفونت‌هاى شايع انگلى

انگل انتشار جغرافيائى مرحله انگل مايع با بافت بدن تست‌هاى سرولوژيک ساير تست‌هاى ملاحظات
فلوک‌هاى خونى
۱. شيستوزوما مانسونى مرکزى آفريقا، آمريکاى
مرکزى و جنوبى،
هند غربى
تخم، بالغ مدفوع WB,EIA نمونه رکتال، بيوپسى کبد
۲. شيستوزوما هماتوبيوم آفريقا تخم، بالغ ادرار WB کبد، ادرار يا بيوپسى مثانه
۳. شيستوزما ژايونيکوم خاور دور تخم، بالغ مدفوع WB بيوپسى کبد
کرم‌هاى حلقوى روده‌اى
۱. استرانژيلوئيد استرکوراليس (استرانژيلوئيدياز) نواحى مرطوب حاره‌اى و تحت حاره‌اى لارو مدفوع، خلط و
مايع دوازدهه
EIA انتشار در نقص ايمني
تک ياخته‌هاى روده‌اى
۱. انتامبا هيستوليتيکا (آميبياز) سراسر دنيا به ويژه نواحى حاره‌اى تروف، کيست مدفوع، کبد ID, EIA، شناسائى آنتى‌ژن اولتراسوند، CT کبد، PCR
۲. ژيارديا لامبليا (ژياردياز) سراسر دنيا تروف، کيست مدفوع شناسائى آنتى‌ژن تست String
3. ايزوسپورابلى سراسر دنيا اووسيت مدفوع - اسيد - فاست
۴. کريپتوسپوريديو سراسر دينا اووسيت مدفوع شناسائى آنتى‌ژن اسيد فاست،
بيوپسى، PCR
تک ياخته‌هاى خونى و بافتى
۱. گونه‌هاى پلاسموديوم (مالاريا) مناطق تحت حاره‌اى و حاره‌اى غيرجنسى خون کاربرد محدود PCR
۲. بابزيا ميکروتى (بابزيوز) ايالات متحده به‌ويژه نيوانگلند غيرجنسى خون IIF PCR
۳. توکسوپلاسماگوندى سراسر دنيا کيست، تروف CNS، چشم، عضلات و غيره IIF,EIA فعال شدن مجدد در مهار ايمنى


تذکر:

WB، وسترن بلات؛ CT، توموگرفاى کامپيوتري؛ CNS، سيستم عصبى مرکزي؛ EIA، آنزيم ايمونواسي؛ ID، ايمونوديفوزيون با کيت تجاري؛ تروف، تروفوزوئيت؛ IIF، ايمونوفلورسانس غير مستقيم؛ PCR، واکنش زنجيره پلى‌مراز.